Aktualności

Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych.
Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. t